Giá Trị Cốt Lõi

GIÁ TRỊ CỐT LÕI / CORE VALUES 
 

Tại Vinachali, giá trị cốt lõi của công ty được truyền đạt và tất cả cán bộ công nhân viên đều thấu hiểu, tất cả những suy nghĩ và hành động đều hướng tới duy trì và khẳng định giá trị cốt lõi mà công ty đã đề ra. / In Vinachali, the core value of the company is enhanced, all officers and employees are understood, all thought and action are directed at maintaining and affirming the core values that the company has set out.

I. 
Sứ mệnh / Mission :
1. 
Khẳng định và xây dựng giá tri mới cao hơn của xã hội. / Affirm and build the new value higher than the society's.
2. 
Xây dựng hạnh phúc và sự phát triển bền vững của xã hội. / Build happiness and sustainable development of the society.
3. 
Xây dựng tổ chức mà ở đó công bằng, tiến bộ và luôn ghi nhận, đền đáp sự cố gắng, nỗ lực của cá nhân và tập thể. / Build the organization with fair, progressive, always record and reward the efforts of individuals and collective.

II. 
Triết lý kinh doanh / Business philosophy :
1. Thấu hiểu khách hàng - sẳn sàng sẽ chia
 -  Thoả mãn khách hàng bằng “Sản phẩm chất lượng – Dịch vụ tốt – Giá thành cạnh tranh”. / 
Customer insight - ready to share Satisfy customers with "Product high quality - Good service - Competitive price” 

2. Luôn gia tăng giá trị sản phẩm nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu của khách hàng và xã hội. / Always increase value of the product to satisfy maximum demand of customers and society.
3. 
Thuận theo quy luật tự nhiên, nỗ lực không ngừng để xây dựng công ty phát triển và trường tồn trên nền tảng các cá nhân, tập thể và xã hội cùng phát triển. / Conforming the law of nature, continual effort to build the company to develop and everlast based on foundation of the individuals, collective and society development.
4. 
Lợi nhuận chỉ như là phương tiện để thực hiện sứ mệnh và các giá trị khác của công ty. / Profit is only as means to carry out mission and other value of the company.

III. 
Cam kết thực hiện / Commitment to implementation :
1. 
Làm việc và công hiến với tinh thần trách nhiệm cao nhất. / Work and đeicate with the highest sense of responsibility.
2. 
Nhân viên và tổ chức luôn nâng cao khả năng, năng lực để cùng xây dựng giá trị cốt lõi. / Employees and organization always improve ability to build the core value.
3. 
Tư duy tổng thể nhưng hành động thì phải cụ thể. / Thinking with overall but action with detail.

0941.741.888 (Mr. Tuấn)